This is an example of a HTML caption with a link.
403â24 340ờ Thứ sáuà 03:40 Thứ sáu, 01/03/2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV” NĂM HỌC 2016 - 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/06/2016 11:48 - Người đăng bài viết: Khoa kỹ thuật phân tích
KẾ HOẠCH

Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2016 - 2017

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” nhằm tuyên truyền, phổ biến, học tập đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường, nhằm đạt được mục đích yêu cầu sau:

1. Nâng cao nhận thức cho sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường, nắm được tình hình kinh tế chính trị, xã hội của đất nước, khu vực và quốc tế.

2. Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên; nắm được nhiệm vụ của người học trước sự đòi hỏi đào tạo phải đáp ứng nhu cầu xã hội để tự giác phấn đấu học tập rèn luyện, khơi dậy niềm tự hào truyền thống 60 năm đào tạo của nhà trường.

3. Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt theo Kế hoạch của nhà trường, khi kết thúc đợt sinh hoạt, sinh viên phải viết bài thu hoạch để đánh giá nhận thức của mình.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Toàn thể sinh viên đang học tập và rèn luyện tại trường.

III. NỘI DUNG

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học 2016 - 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

- Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho sinh viên phù hợp ngành nghề đào tạo và gắn với trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

- Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, giáo dục thông qua những tấm gương điển hình Anh hùng Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang, người tốt, việc tốt, tấm gương trong Nhà trường.

2. Quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường; Quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường, liên hệ với các nội dung đang triển khai ở địa phương và cả nước; Giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục đại học năm 2012, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020, các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo học chế tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; Các quy chế, quy định về đào tạo, về chế độ chính sách, về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nội dung do nhà trường quy định; Thông tin về chính sách tín dụng cho sinh viên; Một số nội dung công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2016 - 2017.

3. Quán triệt nội dung Quyết định 1501/QĐ-TTg, Kế hoạch 410/KH-BGDĐT về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

4. Tuyên truyền về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Giáo dục an toàn giao thông và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học. Phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Công nghệ Thông tin có liên quan tới sinh viên; Nội dung về công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; Công tác y tế trường học tập trung vào các hoạt động: Khám sức khỏe đầu khóa, đầu năm học và trước khi sinh viên ra trường; ý nghĩa, trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể; Tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên Trường học năm học 2016 - 2017.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho sinh viên tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; Vận động SV thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao thông: Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong trường học, không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi.

6. Phổ biến các văn bản quy định nội bộ của Nhà trường liên quan đến sinh viên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các khoa có sinh viên và bản thân sinh viên cần nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu của “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” dành cho sinh viên đang học tập và rèn luyện tại Trường để thực hiện nghiêm túc, qua đó nâng cao nhận thức về mọi mặt cho sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

2. Các khoa phổ biến Kế hoạch học tập của Nhà trường đến Giáo viên chủ nhiệm và toàn thể sinh viên để triển khai thực hiện.

- Cử Giáo viên chủ nhiệm theo dõi, đôn đốc, nắm sĩ số sinh viên tham gia “Tuần sinh hoạt công dân- HSSV”. Có biện pháp xử lý những sinh viên vắng mặt không lý do.

3. Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên chịu trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị nội dung “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”, báo cáo kết quả sau đợt sinh hoạt; chuẩn bị Hội trường, các điều kiện âm thanh, ánh sáng, máy chiếu trong các buổi báo cáo.

4. Ban quản lý cơ sở Việt Trì chuẩn bị phòng học cho các buổi sinh hoạt, học tập.

5. Các giảng viên được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung báo cáo.

6. Thời gian và địa điểm:

(Có lịch học tập kèm theo).

Trong các buổi sinh hoạt, học tập “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” Giáo viên chủ nhiệm phải có mặt để trực tiếp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tham gia đầy đủ, nắm sỹ số sinh viên và duy trì trật tự để việc học tập đạt kết quả./.
http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ke-hoach-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2016-2017.html


Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết