This is an example of a HTML caption with a link.
915â23 358ờ Chủ nhậtà 15:58 Chủ nhật, 03/12/2023

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Đăng lúc: Thứ tư - 27/07/2016 05:44 - Người đăng bài viết: Khoa kỹ thuật phân tích
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
 
I. Họ và tên: Nguyễn Minh Quý                Chức vụ: Trưởng khoa
Năm sinh: 1964                                            Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                      Năm được phong:
 Học vị:          Tiến sỹ                                   Năm đạt học vị: 2011
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
1.1.  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phân tích hàm lượng Asen trong một số mẫu nước sinh hoạt tại Thach Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ 10/2008 – 10/2009 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu điều kiện ảnh hưởng tới đặc tính điện hóa của điện cực past cacbon biến tính Từ tháng 01/2011 đễn tháng 12/2011 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trấu biến tính và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định Cu, Pb, Zn, Cd trong một số mẫu nước sinh hoạt Từ tháng 10/2012 đễn tháng 10/2013 Đề tài cấp trường Thành viên
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano cacbon ống dẫn đến khả năng chịu nhiệt và cơ tính của dầu bôi trơn Từ tháng 10/2011 đễn tháng 04/2013 Đề tài cấp Bộ Thành viên
5 Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ từ các phế thải nông nghiệp và ứng dụng phân tích lượng vết một số kim loại Từ tháng 10/2012 đễn tháng 10/2013 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
6 Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử xác định một số kim loại trong thực phẩm Từ tháng 4/2014 – dự kiến kết thúc tháng 5/2015 Đề tài cấp trường Thành viên
7 Nghiên cứu xử lý và thu hồi Cu, Sn từ bo mạch chủ của máy vi tính thải bỏ Đang thực hiện Đề tài cấp trường Thành viên
 
1.2.  Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1 Điện cực paste cacbon biến tính bằng HgO và ứng dụng trong phân tích von ampe hòa tan anot, phần 1”. 2009 Tạp chí phân tích hóa lý và sinh học, Tập 14, (số 3), tr.3-6.
2 “Điện cực paste cacbon biến tính bằng HgO và ứng dụng trong phân tích von ampe hòa tan anot, phần 2. 2009 Tạp chí phân tích hóa lý và sinh học, Tập 14, (số 4), tr.14-17.
3 “Điện cực paste cacbon biến tính bằng HgO và ứng dụng trong phân tích von ampe hòa tan anot, phần 3”. 2009 Tạp chí phân tích hóa lý và sinh học, Tập 14, (số 4), tr.77-80.
4 “Nghiên cứu mở rộng phạm vi ứng dụng của điện cực paste cacbon biến tính”, “Nghiên cứu mở rộng phạm vi ứng dụng của điện cực paste cacbon biến tính”. 2009 Tạp chí hóa học, T. 47 (5A), tr. 268-272.
 
5 “Xác định Cd bằng phương pháp von ampe hòa tan hấp phụ catot trên điện cực paste cacbon biến tính bằng HgO”. 2009 Tạp chí hóa học, T. 47 (5A), tr.280-284.
6 Xác định đồng thời chì và cadimi trên điện cực paste cacbon biến tính với HgO bằng phương pháp von ampe hòa tan hấp phụ catot”. 2010 Tạp chí phân tích hóa lý sinh học, Tập 15 (số 3), tr.54-57.
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ khối lượng vật liệu tới đặc tính của điện cực than mềm (paste cacbon) biến tính bởi HgO 2012 Tạp chí Phân tích hóa lý sinh học
8 Sử dụng điện cực paste cacbon biến tính để phân tích một số kim loại nặng trong nước sinh hoạt 2013 Tập san Khoa học và Công nghệ số 1 năm 2013, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
9 Nghiên cứu phân tán cacbon nano ống trong dầu bôi trơn công nghiệp” 08/2013 Tập san Khoa học và Công nghệ số 3 năm 2013, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
10 Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng của vỏ trấu biến tính bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử”, trên tạp chí Hóa học. 2013 Tạp chí Hóa học, số T51(2C)763-770, tháng 4/2013.
11 Determination of mecury trace by solid phase axtraction – spectrophotomatric method, trên tạp chí Hóa học. 2013 Tạp chí Hóa học, số VOL-51(5)637-642, tháng 10/2013
12 Nghiên cứu phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ Cr(VI) và Cr(III) trên vở trấu biến tính 2014 Tập san Khoa học và Công nghệ số 2 năm 2014, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
13 Xác định lượng vết thủy ngân sau khi làm giàu bằng phương pháp chiết pha rắn dung vỏ trấu biến tính làm pha tĩnh. 2015 Tạp chí phân tích Hóa, lý và sinh học – Tập 20, số 4/2015, tr.256-262.
14 Sử dụng vỏ trấu biến tính làm giàu và xác định chì trong mẫu thực phẩm ở Khu vực Lâm Thao – Phú Thọ”. 2015 Tạp chí phân tích Hóa, Lý và sinh học Tập 20, số 4/2015, tr.263-276.
 
II. Họ và tên: Đàm Thị Thanh Mai                                   Chức vụ: Phó trưởng khoa
 Năm sinh: 1964                                                       Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                                  Năm được phong:
 Học vị:          Thạc sỹ                                              Năm đạt học vị: 2007
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
2.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu xác định lượng dư hóa chất bảo vệ thực vật METHAMIDOPHOS trong một số mẫu chè tươi sau khi phun thuốc từ 1 đến 10 ngày bằng phương pháp sắc ký bản mỏng 2014 - 2015 Đề tài cấp trường Thành viên
2 Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài hương thảo (Rosmaniuirusofficnalis L) và thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được 2014 - 2015 Đề tài cấp trường Thành viên
3 Ứng dụng malab trong phân tích dạng Asen 2015-2016 Đề tài cấp trường Thành viên
4 Nghiên cứu xử lý và thu hồi Cu, Sn từ bo mạch chủ của máy vi tính thải bỏ Đang thực hiện Đề tài cấp trường Thành viên
 
2.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
III. Họ và tên: Quản Cẩm Thúy                             Chức vụ: Phó trưởng khoa
 Năm sinh: 1984                                                       Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                                  Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                              Năm đạt học vị: 2011
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano cacbon ống đến khả năng chịu nhiệt và cơ tính của dầu bôi trơn 2012  
Bộ
Thành viên
2 Nghiên cứu tách lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ 2013 Nhà nước Thành viên
3 Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài hương thảo (Rosmanirus officinalis L.) và thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được” 2014  
Tỉnh
Thành viên
4 Nghiên cứu tách lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ 2015 Nhà nước Thành viên
5 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trấu biến tính và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định Cu, Pb, Zn, Cd trong một số mẫu nước sinh hoạt Từ tháng 10/2012 đễn tháng 10/2013 Đề tài cấp trường Thành viên
6 Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử xác định một số kim loại trong thực phẩm Từ tháng 4/2014 – dự kiến kết thúc tháng 5/2015 Đề tài cấp trường Thành viên
 
 
3.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
IV. Họ và tên: Lê Ngọc Thanh       - Chức vụ: Phó trưởng bộ môn (phụ trách)
- Năm sinh:1979                               - Nam/Nữ: Nữa
- Học hàm:                                         - Năm được phong:
- Học vị:         Thạc sỹ                      - Năm đạt học vị: 2007
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
4.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài hương thảo (Rosmaniuirusofficnalis L) và thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được 2014 - 2015 Đề tài cấp trường Thành viên
2 Ứng dụng malab trong phân tích dạng Asen 2015-2016 Đề tài cấp trường Thành viên
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
 
 
 
 
V. Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thùy             Chức vụ: Phó trưởng bộ môn
 Năm sinh: 1985                                                                   Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                                  Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                              Năm đạt học vị: 2012
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng malab trong phân tích dạng Asen 2015-2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
 
5.2.Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
VI. Họ và tên: Lê Thị Tình                         Chức vụ: Giảng viên
 Năm sinh: 1963                                           Nam/Nữ: Nữa
 Học hàm:                                                      Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                  Năm đạt học vị: 2011
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
6.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng malab trong phân tích dạng Asen 2015-2016 Đề tài cấp trường Thành viên
 
6.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
VII.  Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền                 Chức vụ: Giảng viên
 Năm sinh:                                                                 Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                                  Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                              Năm đạt học vị:
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
7.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng malab trong phân tích dạng Asen 2015-2016 Đề tài cấp trường Thành viên
 
7.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
VIII. Họ và tên: Tạ Thị Hoa                                               Chức vụ: Giảng viên
 Năm sinh:                                                                 Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                                  Năm được phong:
Học vị:           Cử nhân                                             Năm đạt học vị: 2010
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
8.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng malab trong phân tích dạng Asen 2015-2016 Đề tài cấp trường Thành viên
 
8.2.  Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
IX. Họ và tên: Đặng Ngọc Định                             Chức vụ: Trưởng bộ môn
 Năm sinh: 1977                                                       Nam/Nữ: Nam
 Học hàm:                                                                  Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                              Năm đạt học vị: 2006
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
8.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phân tích hàm lượng Asen trong một số mẫu nước sinh hoạt tại Thach Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ 10/2008 – 10/2009 Đề tài cấp trường Thành viên
2 Nghiên cứu điều kiện ảnh hưởng tới đặc tính điện hóa của điện cực past cacbon biến tính 01/2011-12/2011 Đề tài cấp trường Thành viên
3 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trấu biến tính và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định Cu, Pb, Zn, Cd trong một số mẫu nước sinh hoạt 10/2012 -10/2013 Đề tài cấp trường Chủ nhiện đề tài
4 Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ từ các phế thải nông nghiệp và ứng dụng phân tích lượng vết một số kim loại 10/2012 -10/2013 Đề tài cấp trường Thành viên
5 Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử xác định một số kim loại trong thực phẩm 4/2014 –5/2015 Đề tài cấp trường Chủ nhiện đề tài
6 Nghiên cứu xử lý và thu hồi Cu, Sn từ bo mạch chủ của máy vi tính thải bỏ Đang thực hiện Đề tài cấp trường Chủ nhiện đề tài
 
8.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Ứng dụng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) và phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa ( F-AAS) xác định Cr3+ và Cr+6 trong nước thải ” trên tạp chí Hóa học T.48(4C) Tr.571-575, 2010 2010 Tạp chí Hóa học
2 Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng của vỏ trấu biến tính bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử”, trên tạp chí Hóa học, số T51(2C)763-770, tháng 4/2013. 2013 Tạp chí Hóa học
3 Determination of mecury trace by solid phase axtraction – spectrophotomatric method, trên tạp chí Hóa học, số VOL-51(5)637-642, tháng 10/2013 2013 Tạp chí Hóa học
4 Tách, làm giàu lượng vết Co2+, Ni2+ từ mẫu nước bằng vỏ trấu biến tính và xác định bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử”, trên tạp chí Hóa học, số T.51(6ABC)592-597, tháng 11/2013 2013 Tạp chí Hóa học
5 Nghiên cứu phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ Cr(VI) và Cr(III) trên vở trấu biến tính 2014 Đặc san trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
6 Nghiên cứu quá trình hấp phụ lượng vết Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+ trên vỏ trấu biến tính và ứng dụng trong phân tích lượng vết, tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQGHN,p59-68, 2014 2014 Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQGHN
7 Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lò Graphit(GF-AAS), tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQGHN, p157-161, 2014 2014 Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQGHN
8 Determination of trace metals in ballast water by ICP-MS apter solid phase extraction using modified rice husk as adsorbents, analytica Vietnam Conferrence 2015, p.103-108. 2015 Analyltical
(Hội nghị quốc tế tháng 4/2015)
9 Nghiên cứu sử dụng vật liệu vỏ trấu biến tính làm vật liệu chiết pha rắn kết hợp với phương pháp F-AAS để xác định lượng vết Crôm”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và sinh học Tập 20, số 3/2015, tr.49-56. 2015 Tạp chí Hóa học
10 Nghiên cứu tách, làm giàu và xác định lượng vết Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+ trên vỏ trấu biến tính bằng dithizon”, Tạp chí hóa học 53(4E1), tr.78-82. 2015 Tạp chí phân tích Hóa lý và sinh học
11 Xác định lượng vết thủy ngân sau khi làm giàu bằng phương pháp chiết pha rắn dung vỏ trấu biến tính làm pha tĩnh, Tạp chí phân tích Hóa, lý và sinh học – Tập 20, số 4/2015, tr.256-262. 2015 Tạp chí phân tích Hóa lý và sinh học
12 Sử dụng vỏ trấu biến tính làm giàu và xác định chì trong mẫu thực phẩm ở Khu vực Lâm Thao – Phú Thọ”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và sinh học Tập 20, số 4/2015, tr.263-276. 2015 Tạp chí phân tích Hóa lý và sinh học
 
X.  Họ và tên: Bùi Thị Thơi                                    Chức vụ: Trưởng bộ môn
 Năm sinh: 1973                                           Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                      Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                  Năm đạt học vị: 2006
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
10.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phân tích hàm lượng Asen trong một số mẫu nước sinh hoạt tại Thach Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ 2008-2009 Đề tài cấp trường Thành viên
2 Nghiên cứu  điều kiện tách β- Caroten và Licopen trong quả cà chua chín bằng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng 2013 - 2014 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu xác định lượng dư hóa chất bảo vệ thực vật METHAMIDOPHOS trong một số mẫu chè tươi sau khi phun thuốc từ 1 đến 10 ngày bằng phương pháp sắc ký bản mỏng 2014 - 2015 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
 
10.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1 Nghiên cứu điều kiện tách hoạt chất Licopen và β-caroten trong quả cà chua chín bằng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng 2015 Đặc san trường Đai học Công nghiệp Việt Trì
       
 
XI. Họ và tên: Trần Phúc Nghĩa               Chức vụ: Giảng viên
 Năm sinh: 1984                                           Nam/Nữ: Nam
 Học hàm:                                                      Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                  Năm đạt học vị: 2011
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
11.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trấu biến tính và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định Cu, Pb, Zn, Cd trong một số mẫu nước sinh hoạt Từ tháng 10/2012 đễn tháng 10/2013 Đề tài cấp trường Thành viên
2 Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ từ các phế thải nông nghiệp và ứng dụng phân tích lượng vết một số kim loại Từ tháng 10/2012 đễn tháng 10/2013 Đề tài cấp trường Thành viên
3 Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử xác định một số kim loại trong thực phẩm Từ tháng 4/2014 – dự kiến kết thúc tháng 5/2015 Đề tài cấp trường Thành viên
11.2.  Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
XII.      Họ và tên: Nguyễn Tiến Khí                      Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm, Trưởng bộ môn PTCN
 Năm sinh: 1982                                           Nam/Nữ: Nam
 Học hàm:                                                      Năm được phong:
        Học vị:          Tiến sỹ                                   Năm đạt học vị: 2014
12.1. Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố

STT Tiêu đề/tác giả Thông tin xuất bản
1       “Nghiên cứu sự tạo phức xúc tác của ion Mn2+ và axit Glutamic”, Nguyễn Tiến Khí, Nguyễn Văn Xuyến. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, số 14 năm 2008
2       “Nghiên cứu đông học quá trình xúc tác phân hủy H2O2 bằng phức chất của Mn2+ với axit glutamic (Glu) trong hệ H2O–Mn2+-Glu–H2O2”, Nguyễn Tiến Khí, Nguyễn Văn Xuyến. Tạp chí hóa học và ứng dụng, số 8 năm 2008
3       “Cơ chế nguyên tắc của quá trình xúc tác phân hủy H2O2 bằng phức chất của Mn2+ với axit glutamic (Glu) trong hệ H2O–Mn2+-Glu–H2O2“, Nguyễn Tiến Khí, Nguyễn Văn Xuyến. Kỷ yếu hội nghị Xúc tác – Hấp phụ toàn quốc lần thứ 5 năm 2009
4       “Facet-recognized seed growth method for complex nanostructures” Heonjo Kim, Nguyen Tien Khi, Hionsuck Baik, Kwangyeol Lee. Korean Chemical Society Materials Chemistry Division meeting, 2011
(2011년 대한화학회 재료화학분과)
5       “The Role of Surfactant Ligation on the Metal Precursor in Determining the Nanocrystal Growth Process”,Jisun Yoon, Nguyen Tien Khi, Kwangyeol Lee 2012 MRS (Materials Research Society) Fall Meeting & Exhibit, Boston, Massachusetts, United States
6       “High yield synthesis of catalytically active five-fold twinned Pt nanorods from a surfactant-ligated precursor”, Jisun Yoon*, Nguyen Tien Khi*, Heonjo Kim, Byeongyoon Kim, Hionsuck Baik, Seunghoon Back, Sangmin Lee, Sang-Won Lee, Seong Jung Kwon, Kwangyeol Lee. Chemical Communications, 2013, 49, 573-575.
Impact Factor (IF): 6,718
(* là đồng tác giả đầu)
7       “Fabrication of hierarchical Rh nanostructures by understanding the growth kinetics of facet-controlled Rh nanocrystals” Heonjo Kim, Nguyen Tien Khi, Jisun Yoon, Hongseok Yang, Youngjoo Chae, Hionsuck Baik, HyunKyung Lee, Jeong-Hun Sohn, Kwangyeol Lee. Chemical Communications, 2013, 49, 2225-2227.
IF: 6,718
8       “Axially twinned nanodumbbell with a Pt bar and two Rh@ Pt balls designed for high catalytic activity”, Nguyen Tien Khi, Jisun Yoon, Heonjo Kim, Sangmin Lee, Byeongyoon Kim, Hionsuck Baik, Seong Jung Kwon, Kwangyeol Lee.  
Nanoscale, 2013, 5, 5738-5742.
IF: 6,739
9       “Towards higly active nanostructures: Twinning, core-shell, and lattice mismatch”, Jisun Yoon, Nguyen Tien Khi, Kwangyeol Lee. 111th General meeting of the Korean Chemical Society, 2013
10   “Axial twinning in 1-D nanostructure utilized for the formation of 3-D hierarchical nanostructures”, Jongsik Park, Nguyen Tien Khi, Kwangyeol Lee. 3rd Jilin-korea-Waseda alliance annual symposium, China, 2013
11        “Twinning boundary-elongated hierarchical Pt dendrites with an axially twinned nanorod core for excellent catalytic activity”, Nguyen Tien Khi, Jisun Yoon, Hionsuck Baik,   Sangmin Lee, Dong June Ahn, Seong Jung Kwon, Kwangyeol Lee. CrystEngComm, 2014, 16, 8312-8316.
IF: 3,858
12   “Rationally synthesized five-fold twinned core–shell Pt3Ni@Rh nanopentagons, nanostars and nanopaddlewheels for selective reduction of a phenyl ring of phthalimide”, Nguyen Tien Khi, Hionsuck Baik, HyunKyung Lee, Jisun Yoon, Jeong-Hun Sohn, Kwangyeol Lee. Nanoscale, 2014, 6, 11007-11012.
IF: 6,739
13   “Rationally synthesized five-fold twinned core–shell Pt3Ni@Rh for selective reduction of a phenyl ring”, Nguyen Tien Khi, Kwangyeol Lee. 4th Jilin-korea-Waseda alliance annual symposium, Korea, 2014
14   “Hierarchically dendritic Pt nanorod with an excellent catalytic performance”, Nguyen Tien Khi, Haneul Jin, Kwangyeol Lee. Korean Chemical Society meeting, Division of Inorganic Chemistry, 2014
(2014년 대한화학회 무기화학분과)
 
15   “Highly catalytic cubes-on-cube dendritic nanostructures”, Nguyen Tien Khi, Haneul Jin, Kwangyeol Lee.
16   Facet-controlled {100} Rh-Pt and {100} Pt-Pt dendritic nanostructures by transferring the {100} facet nature of the core nanocube to the branch nanocubes”, Nguyen Tien Khi, Jongsik Park, Hionsuck Baik, HyunKyung Lee, Jeong-Hun Sohn, Kwangyeol Lee. Nanoscale, 2015, v.7, p.3941-3946
IF: 6,739
17   “Unusual Rh nanocrystal morphology control by hetero-epitaxially growing Rh on the twinning boundary of Au@Pt nanowire”, Hyohyun An, Nguyen Tien Khi, Jisun Yoon, HyunKyung Lee, Hionsuck Baik, Jeong-Hun Sohn, Kwangyeol Lee Nanoscale, 2015, v.7, p.8309 – 8314.
18   “Rational Synthesis of Heterostructured M/Pt (M= Ru or Rh) Octahedral Nanoboxes and Octapods and Their Structure‐Dependent Electrochemical Activity Toward the Oxygen Evolution Reaction” Haneul Jin, Ki Woong Lee, Nguyen Tien Khi, Hyohyun An, Jongsik Park, Hionsuck Baik, Jongchan Kim, Haesik Yang, Kwangyeol Lee Small, 2015, v. 11 (35), p.4462-4468
19   “Một số phương pháp tăng hoạt tính xúc tác của các tinh thể nano kim loại quý được công bố trong những năm gần đây” Nguyễn Tiến Khí, Nguyễn Thị Kim Tạp trí KH-CN Trường ĐHCN Việt trì, số 02/2015
20   “Synthesis hierarchical Pt3Ni@Pt and Pt@Pt heteronanostructure for excellent catalytic activity” Nguyen Tien Khi; Vu Dinh Ngo, Nguyen Thi Kim; Kwangyeol Lee, IWNN-APCBM 2015
21   “Tổng hợp vật liệu Pt3Ni@Pt cấu trúc nano không đồng nhất với lõi là cấu trúc song tinh Pt3Ni dạng thanh và vỏ Pt dạng cây cho hoạt tính xúc tác cao” Nguyễn Tiến Khí, Vũ Đình Ngọ, Nguyễn Thị Kim,  Kwangyeol Lee, Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc năm 2015, 664
22   “SYNTHESIS FIVE-FOLD TWINNED CORE-SHELL Pt3Ni@Rh NANOSTAR FOR HIGH CATALYTIC ACTIVITY” Nguyen Tien Khi; Vu Dinh Ngo, Nguyen Thi Kim; Kwangyeol Lee RCChE-VNCC-VNCEC 2015
 
XIII Họ và tên: Bùi Phương Thảo             Chức vụ: Trưởng bộ môn
 Năm sinh: 1984                                           Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                      Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                  Năm đạt học vị: 2011
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
13.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1        
 
13.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
XVI. Họ và tên: Vũ Thị Nha Trang                 Chức vụ: Giảng viên
 Năm sinh: 1980                                           Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                      Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                  Năm đạt học vị: 2009
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
14.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu  điều kiện tách β- Caroten và Licopen trong quả cà chua chín bằng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng 2013 - 2014 Đề tài cấp trường Thành viên
2 Nghiên cứu xác định lượng dư hóa chất bảo vệ thực vật METHAMIDOPHOS trong một số mẫu chè tươi sau khi phun thuốc từ 1 đến 10 ngày bằng phương pháp sắc ký bản mỏng 2014 - 2015 Đề tài cấp trường Thành viên
3 Nghiên cứu xử lý và thu hồi Cu, Sn từ bo mạch chủ của máy vi tính thải bỏ Đang thực hiện Đề tài cấp trường Thành viên
 
14.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Ứng dụng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) và phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa ( F-AAS) xác định Cr3+ và Cr+6 trong nước thải ” trên tạp chí Hóa học T.48(4C) Tr.571-575, 2010 2010 Tạp chí Hóa học
2 Nghiên cứu điều kiện tách hoạt chất Licopen và β-caroten trong quả cà chua chín bằng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng 2015 Đặc san trường Đai học Công nghiệp Việt Trì
3 Xác định lượng vết thủy ngân sau khi làm giàu bằng phương pháp chiết pha rắn dung vỏ trấu biến tính làm pha tĩnh, Tạp chí phân tích Hóa, lý và sinh học – Tập 20, số 4/2015, tr.256-262. 2015 Tạp chí phân tích Hóa lý và sinh học
 
XV. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thoa                Chức vụ: Giảng viên
 Năm sinh:                                                                 Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                                  Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                              Năm đạt học vị: 2012
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
15.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1        
 
15.2.  Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
XVI. Họ và tên: Nguyễn Lê Thanh Vân               Chức vụ: Giảng viên
 Năm sinh:                                                                 Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                                  Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                              Năm đạt học vị: 2012
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
16.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1        
 
16.2.  Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
 
 
 
XVII.  Họ và tên: Phạm huy Hiệu             Chức vụ: Giảng viên
 Năm sinh:                                                     Nam/Nữ: Nam
 Học hàm:                                                      Năm được phong:
Học vị:           Cử nhân                                 Năm đạt học vị: 1999
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
17.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1        
 
17.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
XVIII.  Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh              Chức vụ: Trưởng bộ môn Hóa lý
 Năm sinh: 1978                                                       Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                                  Năm được phong:
 Học vị:          Tiến sỹ                                               Năm đạt học vị: 2016
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
18.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu đổi mới phương pháp đánh giá học phần Hoá đại cương 1 của sinh viên trường Cao đẳng Hoá chất. 2010-2011 Trường Chủ nhiệm
2 Tổng hợp và khảo sát đặc tính điện hóa của vật liệu oxit hai nguyên Mn-Ni bằng phương pháp sol-gel ứng dụng làm điện cực siêu tụ. 2013-2014 Trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ce theo phương pháp sol-gel. 2014-2015 Trường Thành viên
 
4 Tổng hợp vật liệu mangan oxit pha tạp coban theo phương pháp sol-gel và thăm dò khả năng ứng dụng trong siêu tụ. 2015-2016
 
Trường Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano Mn-TiO2 2015-2016
 
Trường Thành viên
 
 
18.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lên kích thước và độ tinh thể của nano hydroxyapatit. 2008 Số 65, Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật.
2 Study on supercapacitive behaviour of Co and Fe doped manganese oxide prepared by anodic electrodeposition. 2011 Tạp chí Hóa học, T.49 (2), 255-259.
3 Effects of annealing temperature on the supercapacitive behavior of sol-gel synthesized Mn-Ni binary oxide. 2011 Tạp chí Hóa học, T.49 (2), 277-281.
4 Charactarization of morphology and structure of Co and Fe manganese oxides  for supercapacitve application. 2012 Tạp chí Hóa học, T.50 (5), 619-623.
5 Electrochemical and pseudocapacitive behavior of binary Mn-Ni oxide films prepared by sol-gel method. 2012 Tạp chí Hóa học, T.50 (5B), 153-157.
6 Effect of annealing temperature on electrochemical characterization of binary Mn-Ni oxide films prepared by sol-gel method for supercapacitive applications. 2013 Proceeding of The 5th   regional conference on Chemical Enginering, Thailand.
7 Ảnh hưởng của thành phần Ni, Co đến đặc tính điện hoá của vật liệu MnO2 tổng hợp theo phương pháp sol-gel ứng dụng trong siêu tụ. 2013 Đặc san KH & CN - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
8 Synthesis of nanostructured manganese oxides based materials and application for supercapacitor. 2014 The Second International Workshop on Nano Materials for Energy Conversion (NMEC-2)
9 Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu oxit hỗn hợp Mn-Ni ứng dụng trong siêu tụ. 2015 Đặc san KH & CN - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Số 1/2015
10 Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá hoạt tính xúc tác quang của vật liệu nano Ce-TiO2 theo phương pháp sol-gel. 2015 Đặc san KH & CN - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Số 2/2015
11 Tổng hợp vật liệu hỗn hợp oxit mangan-kim loại chuyển tiếp (Co, Fe, Ni) bằng phương pháp sol-gel ứng dụng trong siêu tụ. 2015 Tạp chí hoá học, T.53 (4e2), 166-169.
 
 
XIX. Họ và tên: Nguyễn Duy Toàn                       Chức vụ: Phó trưởng bộ môn – Hóa lý
 Năm sinh: 1985                                                       Nam/Nữ: Nam
 Học hàm:                                                      Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                  Năm đạt học vị: 2012
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
19.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tổng hợp và khảo sát đặc tính điện hóa của vật liệu oxit hai nguyên Mn-Ni bằng phương pháp sol-gel ứng dụng làm điện cực siêu tụ. 2013-2014 Trường Thành viên
2 Tổng hợp vật liệu mangan oxit pha tạp coban theo phương pháp sol-gel và thăm dò khả năng ứng dụng trong siêu tụ. 2015-2016
 
Trường Thành viên
 
19.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1 Ảnh hưởng của thành phần Ni, Co đến đặc tính điện hoá của vật liệu MnO2 tổng hợp theo phương pháp sol-gel ứng dụng trong siêu tụ. 2013 Đặc san KH & CN - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
2 Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu oxit hỗn hợp Mn-Ni ứng dụng trong siêu tụ. 2015 Đặc san KH & CN - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Số 1/2015
 
XX.  Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hạnh                      Chức vụ: Giảng viên
 Năm sinh:                                                                 Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                                  Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                              Năm đạt học vị:
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
20.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1        
 
20.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
XXI. Họ và tên: Hoàng Đình Đính                        Chức vụ: Chuyên viên
 Năm sinh: 1977                                           Nam/Nữ: Nam
 Học hàm:                                                      Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                  Năm đạt học vị: 2015
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
21.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1        
 
21.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
XXII.  Họ và tên: Lê Đức Thắng                                   Chức vụ: Giảng viên
 Năm sinh: 1966                                                       Nam/Nữ: Nam
 Học hàm:                                                      Năm được phong:
Học vị:           Cử nhân                                 Năm đạt học vị: 1999
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
22.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1        
 
22.2. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn