This is an example of a HTML caption with a link.
868â23 251ờ Chủ nhậtà 14:51 Chủ nhật, 03/12/2023

Các đề tài nghiên cứu khoa học

Đăng lúc: Thứ tư - 11/05/2016 04:08 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Các đề tài nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

 
1. Họ và tên: Nguyễn Minh Quý     Chức vụ: Trưởng khoa
    Năm sinh: 1964                              Nam/Nữ: Nữ
    Học hàm:                                         Năm được phong:
    Học vị: Tiến sỹ                               Năm đạt học vị: 2011
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
-  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp  Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1  Phân tích hàm lượng Asen trong một số  mẫu nước sinh hoạt tại Thach Sơn –  Lâm Thao – Phú Thọ 10/2008 – 10/2009 Đề tài cấp trường   Chủ nhiệm đề tài
2  Nghiên cứu điều kiện ảnh hưởng tới  đặc tính điện hóa của điện cực past  cacbon biến tính Từ tháng 01/2011 đễn tháng 12/2011 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
3  Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ  trấu biến tính và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định Cu, Pb, Zn, Cd trong một số mẫu nước sinh hoạt Từ tháng 10/2012 đễn tháng 10/2013 Đề tài cấp trường Thành viên
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano cacbon ống dẫn đến khả năng chịu nhiệt và cơ tính của dầu bôi trơn Từ tháng 10/2011 đễn tháng 04/2013 Đề tài cấp Bộ Thành viên
5 Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ từ các phế thải nông nghiệp và ứng dụng phân tích lượng vết một số kim loại Từ tháng 10/2012 đễn tháng 10/2013 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
6 Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử xác định một số kim loại trong thực phẩm Từ tháng 4/2014 – dự kiến kết thúc tháng 5/2015 Đề tài cấp trường Thành viên
7 Nghiên cứu xử lý và thu hồi Cu, Sn từ bo mạch chủ của máy vi tính thải bỏ Đang thực hiện Đề tài cấp trường Thành viên
-  Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1 Điện cực paste cacbon biến tính bằng HgO và ứng dụng trong phân tích von ampe hòa tan anot, phần 1”. 2009 Tạp chí phân tích hóa lý và sinh học, Tập 14, (số 3), tr.3-6.
2 “Điện cực paste cacbon biến tính bằng HgO và ứng dụng trong phân tích von ampe hòa tan anot, phần 2. 2009 Tạp chí phân tích hóa lý và sinh học, Tập 14, (số 4), tr.14-17.
3 “Điện cực paste cacbon biến tính bằng HgO và ứng dụng trong phân tích von ampe hòa tan anot, phần 3”. 2009 Tạp chí phân tích hóa lý và sinh học, Tập 14, (số 4), tr.77-80.
4 “Nghiên cứu mở rộng phạm vi ứng dụng của điện cực paste cacbon biến tính”, “Nghiên cứu mở rộng phạm vi ứng dụng của điện cực paste cacbon biến tính”. 2009
Tạp chí hóa học, T. 47 (5A), tr. 268-272.
 
5 “Xác định Cd bằng phương pháp von ampe hòa tan hấp phụ catot trên điện cực paste cacbon biến tính bằng HgO”. 2009 Tạp chí hóa học, T. 47 (5A), tr.280-284.
6 Xác định đồng thời chì và cadimi trên điện cực paste cacbon biến tính với HgO bằng phương pháp von ampe hòa tan hấp phụ catot”. 2010 Tạp chí phân tích hóa lý sinh học, Tập 15 (số 3), tr.54-57.
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ khối lượng vật liệu tới đặc tính của điện cực than mềm (paste cacbon) biến tính bởi HgO 2012 Tạp chí Phân tích hóa lý sinh học
8 Sử dụng điện cực paste cacbon biến tính để phân tích một số kim loại nặng trong nước sinh hoạt 2013 Tập san Khoa học và Công nghệ số 1 năm 2013, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
9 Nghiên cứu phân tán cacbon nano ống trong dầu bôi trơn công nghiệp” 08/2013 Tập san Khoa học và Công nghệ số 3 năm 2013, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
10 Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng của vỏ trấu biến tính bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử”, trên tạp chí Hóa học. 2013 Tạp chí Hóa học, số T51(2C)763-770, tháng 4/2013.
11 Determination of mecury trace by solid phase axtraction – spectrophotomatric method, trên tạp chí Hóa học. 2013 Tạp chí Hóa học, số VOL-51(5)637-642, tháng 10/2013
12 Nghiên cứu phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ Cr(VI) và Cr(III) trên vở trấu biến tính 2014 Tập san Khoa học và Công nghệ số 2 năm 2014, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
13 Xác định lượng vết thủy ngân sau khi làm giàu bằng phương pháp chiết pha rắn dung vỏ trấu biến tính làm pha tĩnh. 2015 Tạp chí phân tích Hóa, lý và sinh học – Tập 20, số 4/2015, tr.256-262.
14 Sử dụng vỏ trấu biến tính làm giàu và xác định chì trong mẫu thực phẩm ở Khu vực Lâm Thao – Phú Thọ”. 2015 Tạp chí phân tích Hóa, Lý và sinh học Tập 20, số 4/2015, tr.263-276.
 
2. Họ và tên: Đàm Thị Thanh Mai                            Chức vụ: Phó trưởng khoa
    Năm sinh: 1964                                                       Nam/Nữ: Nữ
    Học hàm:                                                                  Năm được phong:
    Học vị:          Thạc sỹ                                              Năm đạt học vị: 2007
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
-  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu xác định lượng dư hóa chất bảo vệ thực vật METHAMIDOPHOS trong một số mẫu chè tươi sau khi phun thuốc từ 1 đến 10 ngày bằng phương pháp sắc ký bản mỏng 2014 - 2015 Đề tài cấp trường Thành viên
2 Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài hương thảo (Rosmaniuirusofficnalis L) và thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được 2014 - 2015 Đề tài cấp trường Thành viên
3 Ứng dụng malab trong phân tích dạng Asen 2015-2016 Đề tài cấp trường Thành viên
4 Nghiên cứu xử lý và thu hồi Cu, Sn từ bo mạch chủ của máy vi tính thải bỏ Đang thực hiện Đề tài cấp trường Thành viên
 
-  Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
3. Họ và tên: Quản Cẩm Thúy                                  Chức vụ: Phó trưởng khoa
    Năm sinh: 1984                                                       Nam/Nữ: Nữ
    Học hàm:                                                                  Năm được phong:
    Học vị:           Thạc sỹ                                              Năm đạt học vị: 2011
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
-  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano cacbon ống đến khả năng chịu nhiệt và cơ tính của dầu bôi trơn 2012  
Bộ
Thành viên
2 Nghiên cứu tách lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ 2013 Nhà nước Thành viên
3 Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài hương thảo (Rosmanirus officinalis L.) và thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được” 2014  
Trường
Thành viên
4 Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài hương thảo (Rosmanirus officinalis L.) và thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được” 2014  
Tỉnh
Thành viên
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano cacbon ống đến khả năng chịu nhiệt và cơ tính của dầu bôi trơn 2015  
Bộ
Thành viên
6 Nghiên cứu tách lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ 2015 Nhà nước Thành viên
7 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trấu biến tính và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định Cu, Pb, Zn, Cd trong một số mẫu nước sinh hoạt Từ tháng 10/2012 đễn tháng 10/2013 Đề tài cấp trường Thành viên
8 Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử xác định một số kim loại trong thực phẩm Từ tháng 4/2014 – dự kiến kết thúc tháng 5/2015 Đề tài cấp trường Thành viên
 
-  Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
4.Họ và tên: Lê Ngọc Thanh          - Chức vụ: Phó trưởng bộ môn (phụ trách)
- Năm sinh:1979                               - Nam/Nữ: Nam
- Học hàm:                                         - Năm được phong:
- Học vị:         Thạc sỹ                      - Năm đạt học vị: 2007
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
-  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài hương thảo (Rosmaniuirusofficnalis L) và thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được 2014 - 2015 Đề tài cấp trường Thành viên
2 Ứng dụng malab trong phân tích dạng Asen 2015-2016 Đề tài cấp trường Thành viên
-  Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
5. Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thùy             Chức vụ: Phó trưởng bộ môn
 Năm sinh: 1985                                                       Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                                  Năm được phong:
 Học vị:           Thạc sỹ                                             Năm đạt học vị: 2012
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
-  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng malab trong phân tích dạng Asen 2015-2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
-  Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
6. Họ và tên: Lê Thị Tình                            Chức vụ: Giảng viên
 Năm sinh: 1963                                           Nam/Nữ: Nữ
 Học hàm:                                                      Năm được phong:
Học vị:           Thạc sỹ                                  Năm đạt học vị: 2011
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
-  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng malab trong phân tích dạng Asen 2015-2016 Đề tài cấp trường Thành viên
-  Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
7. Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền                           Chức vụ: Giảng viên
    Năm sinh:                                                                     Nam/Nữ: Nữ
    Học hàm:                                                                      Năm được phong:
    Học vị:           Thạc sỹ                                                 Năm đạt học vị:
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
-  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng malab trong phân tích dạng Asen 2015-2016 Đề tài cấp trường Thành viên
-  Các công trình khoa học đã công bố
TT  Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)  
1      
 
8. Họ và tên: Tạ Thị Hoa                                           Chức vụ: Giảng viên
    Năm sinh:                                                                 Nam/Nữ: Nữ
    Học hàm:                                                                  Năm được phong:
    Học vị:           Cử nhân                                            Năm đạt học vị: 2010
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
-  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng malab trong phân tích dạng Asen 2015-2016 Đề tài cấp trường Thành viên
-  Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1      
 
9. Họ và tên: Đặng Ngọc Định                                 Chức vụ: Trưởng bộ môn
    Năm sinh: 1977                                                       Nam/Nữ: Nam
    Học hàm:                                                                  Năm được phong:
    Học vị:           Tiến sĩ                                               Năm đạt học vị: 2016
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
-  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phân tích hàm lượng Asen trong một số mẫu nước sinh hoạt tại Thach Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ 10/2008 – 10/2009 Đề tài cấp trường Thành viên
2 Nghiên cứu điều kiện ảnh hưởng tới đặc tính điện hóa của điện cực past cacbon biến tính 01/2011-12/2011 Đề tài cấp trường Thành viên
3 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trấu biến tính và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định Cu, Pb, Zn, Cd trong một số mẫu nước sinh hoạt 10/2012 -10/2013 Đề tài cấp trường Chủ nhiện đề tài
4 Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ từ các phế thải nông nghiệp và ứng dụng phân tích lượng vết một số kim loại 10/2012 -10/2013 Đề tài cấp trường Thành viên
5 Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử xác định một số kim loại trong thực phẩm 4/2014 –5/2015 Đề tài cấp trường Chủ nhiện đề tài
6 Nghiên cứu xử lý và thu hồi Cu, Sn từ bo mạch chủ của máy vi tính thải bỏ Đang thực hiện Đề tài cấp trường Chủ nhiện đề tài
-  Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1
 • Ứng dụng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) và phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa ( F-AAS) xác định Cr3+ và Cr+6 trong nước thải ” trên tạp chí Hóa học T.48(4C) Tr.571-575, 2010
2010 Tạp chí Hóa học
2
 • Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng của vỏ trấu biến tính bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử”, trên tạp chí Hóa học, số T51(2C)763-770, tháng 4/2013.
2013 Tạp chí Hóa học
3
 • Determination of mecury trace by solid phase axtraction – spectrophotomatric method, trên tạp chí Hóa học, số VOL-51(5)637-642, tháng 10/2013
2013 Tạp chí Hóa học
4
 • Tách, làm giàu lượng vết Co2+, Ni2+ từ mẫu nước bằng vỏ trấu biến tính và xác định bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử”, trên tạp chí Hóa học, số T.51(6ABC)592-597, tháng 11/2013
2013 Tạp chí Hóa học
5
 • Nghiên cứu phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ Cr(VI) và Cr(III) trên vở trấu biến tính
2014 Đặc san trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
6
 • Nghiên cứu quá trình hấp phụ lượng vết Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+ trên vỏ trấu biến tính và ứng dụng trong phân tích lượng vết, tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQGHN,p59-68, 2014
2014 Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQGHN
7
 • Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lò Graphit(GF-AAS), tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQGHN, p157-161, 2014
2014 Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQGHN
8
 • Determination of trace metals in ballast water by ICP-MS apter solid phase extraction using modified rice husk as adsorbents, analytica Vietnam Conferrence 2015, p.103-108.
2015
Analyltical
(Hội nghị quốc tế tháng 4/2015)
9
 • Nghiên cứu sử dụng vật liệu vỏ trấu biến tính làm vật liệu chiết pha rắn kết hợp với phương pháp F-AAS để xác định lượng vết Crôm”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và sinh học Tập 20, số 3/2015, tr.49-56.
2015 Tạp chí Hóa học
10
 • Nghiên cứu tách, làm giàu và xác định lượng vết Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+ trên vỏ trấu biến tính bằng dithizon”, Tạp chí hóa học 53(4E1), tr.78-82.
2015 Tạp chí phân tích Hóa lý và sinh học
11
 • Xác định lượng vết thủy ngân sau khi làm giàu bằng phương pháp chiết pha rắn dung vỏ trấu biến tính làm pha tĩnh, Tạp chí phân tích Hóa, lý và sinh học – Tập 20, số 4/2015, tr.256-262.
2015 Tạp chí phân tích Hóa lý và sinh học
12
 • Sử dụng vỏ trấu biến tính làm giàu và xác định chì trong mẫu thực phẩm ở Khu vực Lâm Thao – Phú Thọ”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và sinh học Tập 20, số 4/2015, tr.263-276.
2015 Tạp chí phân tích Hóa lý và sinh học
 
10. Họ và tên: Bùi Thị Thơi                              Chức vụ: Trưởng bộ môn
       Năm sinh: 1973                                           Nam/Nữ: Nữ
       Học hàm:                                                      Năm được phong:
       Học vị:           Thạc sỹ                                 Năm đạt học vị: 2006
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
-  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phân tích hàm lượng Asen trong một số mẫu nước sinh hoạt tại Thach Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ 2008-2009 Đề tài cấp trường Thành viên
2 Nghiên cứu  điều kiện tách β- Caroten và Licopen trong quả cà chua chín bằng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng 2013 - 2014 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu xác định lượng dư hóa chất bảo vệ thực vật METHAMIDOPHOS trong một số mẫu chè tươi sau khi phun thuốc từ 1 đến 10 ngày bằng phương pháp sắc ký bản mỏng 2014 - 2015 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
-  Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí (ghi rõ số tạp chí, trang)
1 Nghiên cứu điều kiện tách hoạt chất Licopen và β-caroten trong quả cà chua chín bằng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng 2015 Đặc san trường Đai học Công nghiệp Việt Trì
       
 
11. Họ và tên: Trần Phúc Nghĩa                     Chức vụ: Giảng viên
      Năm sinh: 1984                                           Nam/Nữ: Nam
      Học hàm:                                                      Năm được phong:
      Học vị: Thạc sỹ                                           Năm đạt học vị: 2011
       Các đề tài, công trình khoa học đã chủ trì và đồng tác giải đã được công bố
-  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trấu biến tính và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định Cu, Pb, Zn, Cd trong một số mẫu nước sinh hoạt Từ tháng 10/2012 đễn tháng 10/2013 Đề tài cấp trường Thành viên
2 Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ từ các phế thải nông nghiệp và ứng dụng phân tích lượng vết một số kim loại Từ tháng 10/2012 đễn tháng 10/2013 Đề tài cấp trường Thành viên
3 Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử xác định một số kim loại trong thực phẩm Từ tháng 4/2014 – dự kiến kết thúc tháng 5/2015 Đề tài cấp trường Thành viên

Người đăng tin: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết